Habarlar

 • Iki uglerodly maksada nädip ýetmeli

  Howanyň üýtgemegine jogap edip, meniň ýurdum “2030-njy ýyla çenli kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny ýokarlandyrmaga we 2060-njy ýyla çenli uglerodyň bitaraplygyny gazanmaga çalyş" ýaly möhüm borçnamalary öňe sürdi.Şu ýylky hökümet iş hasabatynda “uglerodyň ýokary derejesini we uglerodyň bitaraplygyny gowy ýerine ýetirmek” ...
  Koprak oka
 • Dürli reňkler UHMWPE mata

  Bu matanyň ummasyz amaly goşundylary bar.Bu, esasan, kesilen çydamly eşikleri döretmek, hukuk goraýjy edaralar, türme, hususy howpsuzlyk we immigrasiýa işgärleri ýaly watan howpsuzlygy hünärmenlerini, şeýle hem jemgyýetçilik transport işgärlerini kesmek / kesmekden goramak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Haryt katalogy

  Koprak oka
 • UHMWPE ýüp

  Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen (UHMWPE) süýümleri himiki süýümleriň arasynda iň ýokary güýje eýe bolup, olardan ýasalan ýüpler kem-kemden adaty polat simleriň ornuny tutýar.Techokary tehnologiýaly süýüm hökmünde UHMWPE süýümi ajaýyp giňişleýin aýratynlyklara eýedir.C-e has gowy ulanmak üçin ...
  Koprak oka
 • Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň gysga ýolda typmak formasynyň talaplary

  Recentlyakynda gyşky Olimpiýa oýunlary gyzgalaňly dowam edýär.Şu wagta çenli biziň ýurdumyz 3 altyn we 2 kümüş medal gazanyp, bäşinji orny eýeledi.Mundan ozal gysga ýoldan typmak boýunça ýaryş bir gezek gyzgalaňly diskussiýalary döretdi we 2000 metrlik garyşyk estafetada gysga aralyga typmak ilkinji altyn medal gazandy....
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun

  “Zangzhou Huidun Technology Co., Ltd.” ýolbars ýylyny Täze ýyl gutly bolsun we üstünlik arzuw edýär!
  Koprak oka
 • UHMWPE gysga süýüm

  Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen süýüm dünýädäki iň güýçli we iň ýeňil ýokary öndürijilikli süýümdir.Onuň aýratyn güýji dünýädäki üç sany ýokary öndürijilikli süýümleriň ilkinjisi hökmünde görkezilýär.Çeýe zynjyrly makromolekuladan ýasalan ýokary güýçli we ýokary tertipli süýüm ...
  Koprak oka
 • Reňkli ultra ýokary molekulýar agramly polietilen süýümi

  Reňkli ultra ýokary molekulýar agramly polietilen süýüm, egirmezden ozal reňkli goşundylaryň önümidir, ýokary güýç we ýokary modul, açyk reňk, reňk ýitirilmez, ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklar, ýüp torunyň, mata, kesme garşy ellikleriň aýratyn meýdanlary üçin baý önümleri üpjün eder. .
  Koprak oka
 • UHMWPE kesmäge çydamly we aşaga çydamly mata

  Matalaryň häzirki ulanylyş şertleri diýseň kyn, şonuň üçin has berk we çydamly işleýän matalara bolan isleg günsaýyn artýar.Matanyň çydamly, könelmegine, kesilmegine we ýyrtylmagyna çydamly bolmagy talap edilýär.Has ýokary netijelilige we ...
  Koprak oka
 • UHMWPE ştapel süýüm

  Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen ştapel süýüm filamentlerden gaýtadan işlenýär.Ol aşakdaky amal ädimlerini öz içine alýar: ultra-ýokary molekulaly agramly polietilen filamentini gysmak;degişli uzynlygy saýlamak we enjamyň üsti bilen gysylan filament bukjasyny ýyrtmak ýa-da kesmek ...
  Koprak oka
 • Bükülen ýüpek näme?

  Bükülen ýüpek näme? Bükülmegiň täsiri näme? Bükülen ýüpek goşa egrilen ýüpek, egrilen ýüpek diýlip hem atlandyrylýar, belli bir öwrüm we yzky tehnologiýa sanyny almak üçin birmeňzeş ýüpek ýa-da femoral ýüplükdir. ýüp sürtmek.Bükülen simiň funksiýasy: (1) strini köpeltmek ...
  Koprak oka
 • Haýsy materialdan has gowy, Kewlar süýümi ýa-da PE süýümi?

  Ilki bilen, aramid we PE bilen gysgaça tanyşdyryň.Aramid süýüm enjamlary Kewlar (himiki ady phtalamid) ady bilen hem tanalýan Aramid 1960-njy ýyllaryň ahyrynda dünýä indi.Highokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy bolan ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň täze görnüşi., Lig ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Aýratyn önümler

UHMWPE flat grain cloth

UHMWPE tekiz däne mata

Fishing line

Balykçylyk çyzygy

UHMWPE filament

UHMWPE filamenti

UHMWPE cut-resistant

UHMWPE kesmäge çydamly

UHMWPE mesh

UHMWPE mesh

UHMWPE short fiber yarn

UHMWPE gysga süýümli ýüplük

Color UHMWPE filament

Reňk UHMWPE filamenti